Scroll to Top

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod

1.1  Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich služeb.

1.2 Tato pravidla platí všude tam, kde jsme správci osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich služeb, jinými slovy všude tam, kde určujeme účel a význam zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Při první návštěvě naší webové stránky vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto pravidel.

1.4 V těchto zásadách „my“, „nám“ a „náš“ se označuje společnost HEVOLTA Czech, s.r.o.. Více informací o nás naleznete v Části 12.

2. Jak používáme osobní údaje

2.1 V této části 2 jsme stanovili:
(A) obecné kategorie námi zpracovávaných osobních údajů;
(B) zdroj a kategorii údajů, v případě údaje, které jsme neobdrželi přímo od vás;
(C) účel, pro který osobní údaje zpracováváme;
(D) právní základy jejich zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb (údaje o používání). Údaje o používání mohou obsahovat vaši IP adresu, geografickou polohu, webový prohlížeč a jeho verzi, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, ale také informace o časování, frekvenci a vzorci užívání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas a naše oprávněné zájmy, tj. monitorování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

2.3 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejňujete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím údajů, které použijete při využívání našich služeb. Zveřejněné údaje mohou být zpracovány pro účely jejich zveřejnění a spravování našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.4 Můžeme zpracovávat informace obsažené v kterémkoliv dotazníku (údaje z dotazů), pokud jde o údaje týkající se zboží a/nebo služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.5 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem odběru našich e-mailových nabídek a/nebo newsletteru (oznamovací údaje). Oznamovací údaje mohou být zpracovány pro potřeby odesílání příslušných oznámení a/nebo zpravodaje. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.6 Můžeme zpracovávat informace (kontaktní údaje) obsažené v nebo související s jakoukoli komunikací, v níž nám posíláte kontaktní údaje. Kontaktní údaje mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata související s komunikací prostřednictvím kontaktních formulářů webových stránek. Údaje o komunikaci mohou být zpracovány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli a/nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo kroky vedoucí k uzavření smlouvy.

2.7 Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu (údaje o účtu). Údaje účtu mohou obsahovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Údaje účtu mohou být zpracovány pro účely provozu našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, uchovávání záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem tohoto zpracování je souhlas nebo naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a obchodní společnosti, plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

2.8 Můžeme zpracovávat vaše informace, které jsou na naší webové stránce součástí vašeho osobního profilu (profilové údaje). Profilové údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, údaje o vzdělání a údaje o zaměstnání. Profilové údaje mohou být zpracovány s cílem umožnit a monitorovat používání našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.9 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí včetně nákupů zboží a/nebo služeb, které si objednáte prostřednictvím našich webových stránek (údaje o transakcích). Údaje o transakcích mohou obsahovat vaše kontaktní údaje a údaje o transakci. Údaje o transakcích mohou být zpracovány pro účely dodání nakoupeného zboží a/nebo služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost o uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, konkrétně náš zájem o řádnou správu našich webových stránek a podnikání.

2.10 Můžeme zpracovat kterékoliv vaše osobní údaje uvedené v těchto pravidlech, pokud je to nutné k vytvoření, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení, nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování jsou naše legitimní zájmy, a to ochrana a prosazování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva ostatních.

2.11 Kromě specifických účelů, pro které můžeme zpracovat vaše osobní údaje stanovené v této části 2, můžeme zpracovat i kterékoliv vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo pro ochranu našich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

3. Poskytování vašich osobních údajů jiným osobám

3.1 Kromě specifických zveřejnění osobních údajů uvedených v této části 3 můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů či životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit i tehdy, pokud je toto zveřejnění nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení, nebo ve správním či mimosoudním řízení.

3.2. Osobní údaje kupujícího můžeme poskytnout a zpřístupňovat následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro., Vložka č.: 26367/B

4. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

4.1 Berete na vědomí, že osobní údaje, které odešlete na zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být přístupné prostřednictvím internetu na celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) těchto osobních údajů jinými osobami.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tato část 5 stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností v souvislosti s uchováváním a vymazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro kterýkoliv účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je třeba pro tento účel nebo pro tyto účely.

5.3 Osobní údaje budeme uchovávat následovně:

(A) údaje o používání, údaje o zveřejňování, údaje z dotazů, oznamující údaje a údaje o komunikaci se uchovají po dobu maximálně 10 let.

5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 5 si můžeme vaše osobní údaje ponechat, pokud je takové uchovávaní nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů či životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tato pravidla můžeme průběžně aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Příležitostně byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste byli obeznámeni s jakýmikoli změnami v těchto pravidlech.

6.3 O změnách těchto pravidel vás můžeme informovat e-mailem.

7. Vaše práva

7.1 V této části 7 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů s úplným vysvětlením těchto práv.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:

(A) právo na přístup;

(B) právo na opravu;

(C) právo na výmaz;

(D) právo na omezení zpracování;

(E) právo vznést námitky proti zpracovávání;

(F) právo na přenos údajů;

(G) právo na stížnost kontrolnímu orgánu a

(H) právo odvolat souhlas.

7.3 Máte právo potvrdit, zda můžeme zpracovat vaše osobní údaje a kde k nim máme přístup spolu s dalšími informacemi. Tyto doplňující informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních osob není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale další kopie mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem.

7.4 Pokud jste nám poskytli nepřesné nebo chybné údaje.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky proti zpracování podle určitých pravidel platného zákona o ochraně údajů; zpracování je určeno pro účely přímého marketingu a osobní údaje byly zpracovány neoprávněně. Z práva na výmaz však existují výjimky. Obecné výjimky platí tam, kde je zpracování nutné: na uplatňování práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti nebo na vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

7.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Mezi tyto okolnosti patří: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete výmaz; už nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale požadujete osobní údaje na zřízení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a vy jste měli námitku ke zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezené, vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat. Budeme je však zpracovávat jinak: s vaším souhlasem; na vznik, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém to právní základ povoluje. Zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu kteréhokoliv veřejného orgánu, který nám byl svěřen nebo účely legitimních zájmů nás nebo třetí strany. Pokud učiníte takovou námitku a nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat.

7.8 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.

7.9 Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

7.10 Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

(A) souhlas; nebo

(B) že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, které jste součástí, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy nebo

(C) že takové zpracování probíhá automatizovaně, máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to mělo nepříznivý dopad na práva a svobody druhých.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů.

7.12 Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

7.13 V souvislosti s vašimi osobními údaji na základě písemného oznámení můžete uplatnit veškerá vaše práva.

8. O cookies

8.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

8.2 Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie, nebo „relační“ soubory cookie: trvalý soubor cookie bude uložen ve webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data exspirace, pokud nebude uživateli smazán před datem vypršení platnosti; soubory cookie relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen.

8.3 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.

9. Cookies, které používáme

9.1 Cookies používáme pro následující účely:

(a) ověřování – soubory cookie používáme k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a při navigaci na našich webových stránkách;

(b) analýza – používáme soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb a

(c) souhlas se soubory cookie – cookies používáme k ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohledávání webové stránky.

10. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našich webových stránek.

10.2 Pomocí služby Google Analytics analyzujeme využití našich webových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na této stránce.

10.3 Používáme Facebook Pixel za účelem analýzy použití našich webových stránek. Tato služba používá soubory cookie k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb si můžete prohlédnout na této adrese.

11. Správa souborů cookie

11.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší prohlížeč od prohlížeče a verze od verze. Aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie však můžete získat na těchto odkazech:

(A) Chrome

(B) Firefox

(C) Opera

(D) Internet Explorer

(E) Safari

(F) Edge

11.2 Blokování všech souborů cookie bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud cookies zablokujete, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost HEVOLTA Czech, s.r.o.

12.2 Jsme registrovaní pod registračním číslem (IČO) 108 98 514, sídlíme na adrese Heršpická 1029/11e 639 00 Brno, Česká republika.

12.3 Naším místem podnikání je Heršpická 1029/11e, 639 00 Brno, Česká republika.

12.4 Můžete nás kontaktovat:

(A) poštou na uvedenou poštovní adresu;

(B) vyplněním kontaktního formuláře na naší webové stránce;

(C) telefonicky na číslo zveřejněné na naší webové stránce nebo

(D) e-mailem na adresy zveřejněné na naší webové stránce.

Scroll to Top